Archiwum kategorii: INDYWIDUALNE PRAKTYKI

Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie

Czy pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka jest obowiązana posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu

Informacja o ustawowym obowiązku sporządzania i przekazywania przez pielęgniarki i położnych prowadzące indywidualne i grupowe praktyki sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia o symbolu MZ.


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru, (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)

wnioski powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Aby wypełnić wniosek należy zarejestrować się na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.csioz.gov.pl (w zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych).

Wniosek należy podpisać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) gdzie wypełnić należy wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu – elektronicznie wniosku w ciągu 14 dni należy udać się do punktu potwierdzeń z prośbą o założenie profilu.

Jak i gdzie mogę uzyskać Profil Zaufany?

Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta na ePUAP (www.epuap.gov.pl), a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP.
Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również po przez samozaufanie, jest to funkcja pozwalającej na podpisanie Profilu Zaufanego własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca 2011 r. o działalności leczniczej art. 25 ust. 3 podmiot prowadzący działalność w ramach praktyki zawodowej, niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr (OIPiP) dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela dołączony do wniosku o wpis/zmianę/ wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Od stycznia 2014 roku wszystkie wnioski przyjmowane będą wyłącznie w postaci elektronicznej.

Wychodząc naprzeciw osobom, które z różnych powodów nie będą mogły samodzielnie dokonać wpisu informuję, że będzie można wniosek złożyć osobiście w biurze OIPiP w Wałbrzychu z pomocą pracownika, który prowadzi rejestr.

Wniosek w formie papierowej nie będzie przyjmowany

Załączniki niezbędne do wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk

1. Własny gabinet-praktyk 98, 99
– potwierdzenie posiadania pomieszczenia
– opinia organu sanitarnego o spełnieniu warunków do udzielania świadczeń w gabinecie
– zaświadczenie o zgodzie na utylizację sprzętu 1 x
– potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
– kserokopia polisy OC
– opłata za wpis

2. Wyłącznie w miejscu wezwania – kody 95, 96
– zaświadczenie o zgodzie na utylizacje sprzętu 1 x
– potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
– kserokopia polisy OC
– opłata za wpis

3. Wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy
z tym podmiotem

– kody 93, 94
– potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
– kserokopia polisy OC
– opłata za wpis

4. Grupowa praktyka
– umowa spółki
– potwierdzenie posiadania pomieszczenia (w przypadku praktyki w gabinecie)
– opinia organu sanitarnego o spełnieniu warunków do udzielania świadczeń w gabinecie
(w przypadku praktyki w gabinecie)
– zaświadczenie o zgodzie na utylizacje sprzętu 1 x
– potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
– kserokopia polisy OC
– opłata za wpis
– dyplom specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń
z tego rejestru 
(Dz. U. z dnia 17 października 2011 r.)