REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86 /VII/2017
z dnia 22 września 2017 r.


UCHWAŁA Nr 86/VII/2017
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W WAŁBRZYCHU
z dnia 22 września 2017 r

w sprawie:
wpisu zmiany uchwały Nr 48/VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu
z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia  ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu ( tekst jednolity uch. 
Nr 100 /VII/2016 ORPiP
w Wałbrzychu z dnia 20 września 2016 r. , zm. uch Nr 107/VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu z dnia14 grudnia 2016 r.
i uch Nr 18/VII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 31 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
( Dz U Nr 174 poz. 1038 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

 §1

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu dokonuje wpisu zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały poprzez:

  1. Rozdz. IV „Zasady i warunki przyznawania refundacji”, § 2, pkt 3, lit. h otrzymuje brzmienie:dla konferencji, seminariów, sympozjów naukowych, kongresów, zjazdów naukowych, szkoleń organizowanych przez  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Rady Pielęgniarek
    i  Położnych, towarzystwa naukowe refundacja wynosi
    do 1000,00 zł. poniesionych kosztów udziału przez uczestnika 
    i 100% kosztów zakwaterowania
     bez  zwrotu kosztów przejazdu.

§2

Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

 

Sekretarz ORPiP                                                                 Przewodnicząca ORPiP

(-)Małgorzata Hrycak                                                             (-)Maria Pałeczka

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu