REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119 /VII/2017 
z dnia 20 grudnia 2017 r. 


UCHWAŁA Nr 119/VII/2017
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W WAŁBRZYCHU
z dnia 20 grudnia 2017 r

w sprawie: wpisu zmiany uchwały Nr 48/VII/2016 ORPiP
w Wałbrzychu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu (tekst jednolity uch. 
Nr 100 /VII/2016 ORPiP
w Wałbrzychu z dnia 20 września 2016 r.) , zm. uch Nr 107/VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2016 r.;
uch Nr 18/VII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz uch Nr 54/VII/2017 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 19.06.2017 r.

Na podstawie art. 31 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz U Nr 174 poz. 1038 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

 §1

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu dokonuje wpisu zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały poprzez :

 1. Rozdział I Przepisy ogólne § 4 pkt 2 dodano lit. a) i b)
  o brzmieniu:

a) Jeżeli wniosek na szkolenie specjalizacyjne, nie był złożony
w wymaganym terminie 30 dni od rozpoczęcia specjalizacji, wniosek można złożyć po zakończonej części zajęć teoretycznych
z dołączonym zaświadczeniem organizatora szkolenia, że jest uczestnikiem szkolenia. Wówczas refundacja wynosi 50% wysokości refundacji kosztów wskazanych w Roz. IV. § 2 pkt 3 lit.c)

b) Jeżeli wniosek za studia magisterskie, nie był złożony
w wymaganym terminie 30 dni od rozpoczęcia studiów, wniosek można złożyć po rozpoczęciu III semestru z dołączonym zaświadczeniem uczelni, że jest studentem II roku studiów magisterskich. Wówczas refundacja wynosi 50% wysokości refundacji kosztów wskazanych w Roz. IV. § 2 pkt 3 lit.a)- II transza.

 1. Rozdział II Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego, rodzaje kształcenia podyplomowego § 1 pkt 7. ” Rodzaje kształcenia podyplomowego, ………………będą refundowane, jeżeli prowadzone są przez dodano organizatorów kształcenia,
  o których mowa w art.75 ust.1 ustawy o zawodach pielęgniarki
  i położnej z dnia 15 lipca 2011r., na podstawie programów przygotowanych przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum w celu ich opracowania, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia- art. 78 ust.1 cytowanej ustawy.
 2. Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania z refundacji pkt 1 lit b) minimum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie;
 3. Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania refundacji § 1 dodano pkt 4 o brzmieniu

„Z refundacji kosztów kształcenia za szkolenie specjalizacyjne, członek samorządu może skorzystać maksymalnie dwa razy,
w odstępie co najmniej 4 lat od dnia zakończenia pierwszej specjalizacji refundowanej ze środków OIPiP w Wałbrzychu.”

 1. Rozdział IV § 1 pkt 3 zastąpiono pkt 5 o brzmieniu „Wypłata refundacji nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku przez Prezydium lub ORPiP za:

a) szkolenie specjalizacyjne po uzyskaniu tytułu specjalisty
i dostarczeniu dokumentu z CKPPiP o zdanym egzaminie lub dyplomu

b) studia magisterskie
– I transza po zakończeniu semestru i dostarczeniu zaświadczenia, że jest studentem II semestru wraz z zawartą Umową
o dofinansowanie kształcenia podyplomowego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

– II transza po uzyskaniu tytułu magistra i dostarczeniu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów

 1. Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania refundacji w § 2
  lit a) i lit c) dokonano
  wpisu łącznej kwoty za szkolenia

a) dla studiów magisterskich w systemie niestacjonarnym na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne wynosi 4000,00 zł. (słownie cztery tysiące złotych) w dwóch transzach.
b) dla studiów licencjackich- pomostowych – 1000,00 (słownie: jeden tysiąc zł.)
c) dla szkoleń specjalizacyjnych wynosi – 3000,00 zł. (słownie trzy tysiące zł.)

 1. Rozdział IV § 6 otrzymuje brzmienie Rozdział V Zasady szczegółowe

§2

Do spraw wszczętych, a nie zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem przed dniem wejścia niniejszej uchwały stosuje się przepisy nowe.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

 

Sekretarz ORPiP                                                                 Przewodnicząca ORPiP

(-)Małgorzata Hrycak                                                             (-)Maria Pałeczka

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu