UDZIELANIE ZAPOMÓG FINANSOWYCH

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 19/VII/2017
z dnia 31 stycznia 2017 r.


UCHWAŁA NR 19/VII/2017
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WAŁBRZYCHU
z dnia 31 stycznia 2017 r.

 w sprawie:

wpisu zmiany uchwały Nr 108/VII/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu zmiany uchwały Nr 49/VII/2016 ORPiP
w Wałbrzychu z dnia 
26 stycznia 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Udzielania  Zapomóg Finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu.

 Na podstawie art. 31 pkt 5 w zw. z art. 4 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz. U Nr 174 poz.1038 ) uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu dokonuje wpisu zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały poprzez:

1.Rozdz. II Warunki i zasady udzielania zapomogi losowej, § 1,
pkt 2 lit c
otrzymuje brzmienie : „w przypadku nowo rozpoznanej choroby nowotworowej do wniosku należy dołączyć  kartę informacyjną z pobytu w szpitalu, nie są wymagane dokumenty potwierdzające poniesione koszty”

2. Rozdz. II Warunki i zasady udzielania zapomogi losowej, § 1,
pkt 2 lit e
otrzymuje brzmienie: „zaświadczenie o dochodach osiągniętych przez członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w przypadku gdy pomoc ma być przyznana osobie innej niż pielęgniarka/ położna.”

3. Rozdz. II Warunki i zasady udzielania zapomogi losowej, § 1,
pkt 2 dodano lit f 
o brzmieniu „ zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w systemie dziennym w przypadku  dzieci nie osiągających dochodów.”

 §2

Regulamin Udzielania Zapomóg   Finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Sekretarz ORPiP                                                                  Przewodnicząca ORPiP

(-)Małgorzata Hrycak                                                             (-)Maria Pałeczka

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu