Kategoria: AKTUALNOŚCI

Koleżanko, Kolego – przeczytaj, to ważne!

 Zapytaj swojego pracodawcę, posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czy zgłosił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku liczbę etatów /równoważnika etatu pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 19 ust.1pkt 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położne.

Art. 19.1 Pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód :

  1. w ramach umowy o pracę
  2. w ramach stosunku służbowego
  3. na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jest to warunek otrzymania środków na wzrost wynagrodzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681 ).

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU ZGŁASZANIA DANYCH LICZBY ETATÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015,poz.1628), od 1.08.2018 roku możliwe jest przekazywanie poprzez Portal Świadczeniodawcy informacji dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych. Wnioski należy przekazać do DOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 sierpnia 2018roku.

Zakres przekazywanych poprzez Portal Świadczeniodawcy danych obejmuje wyłącznie liczbę etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wskazany w w/w rozporządzeniu termin na przekazanie wniosków jest terminem ostatecznym i wnioski złożone po 14 sierpnia 2018 roku nie będą przyjmowane. Przypominamy również, iż zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, „nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w ust 1, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Korekta zeznania podatkowego

W związku  z  Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 04 kwietnia 2018r.  członek OIPiP w Wałbrzychu  , który otrzymał  z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informację PIT 8C  z tytułu refundacji  kosztów kształcenia poniesionych przez pielęgniarkę, pielęgniarza,  położną  zgodnie z Regulaminem Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego może   złożyć korektę  swoich zeznań podatkowych za okres ostatnich 5 lat  – za lata 2013- 2017.  Możliwość  dokonania korekty jest   prawem , nie obowiązkiem.

Korektę za 2013 rok, należy  złożyć  przed upływem 5 lat –  do końca 2018r.  

Okręgowa Izb Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na WNIOSEK  członka  samorządu, w terminie nieprzekraczającym  10 dni roboczych od dnia przyjęcia wniosku, przygotuje korektę PIT 8C za rok wskazany na wniosku.

 Korektę zeznania podatkowego na formularzu właściwym ze względu na pierwotne zeznanie (PIT jaki został złożony do Urzędu Skarbowego) uwzględniający zmniejszenie kwoty przychodu w związku z „wyzerowaniem”  – PIT 8C  wraz z Wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć  we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

  O  szczegółowe informacje dotyczące korekty PIT proszę  zwracać się do właściwego  Urzędu Skarbowego.