Kategoria: AKTUALNOŚCI

Korekta zeznania podatkowego

W związku  z  Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 04 kwietnia 2018r.  członek OIPiP w Wałbrzychu  , który otrzymał  z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informację PIT 8C  z tytułu refundacji  kosztów kształcenia poniesionych przez pielęgniarkę, pielęgniarza,  położną  zgodnie z Regulaminem Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego może   złożyć korektę  swoich zeznań podatkowych za okres ostatnich 5 lat  – za lata 2013- 2017.  Możliwość  dokonania korekty jest   prawem , nie obowiązkiem.

Korektę za 2013 rok, należy  złożyć  przed upływem 5 lat –  do końca 2018r.  

Okręgowa Izb Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na WNIOSEK  członka  samorządu, w terminie nieprzekraczającym  10 dni roboczych od dnia przyjęcia wniosku, przygotuje korektę PIT 8C za rok wskazany na wniosku.

 Korektę zeznania podatkowego na formularzu właściwym ze względu na pierwotne zeznanie (PIT jaki został złożony do Urzędu Skarbowego) uwzględniający zmniejszenie kwoty przychodu w związku z „wyzerowaniem”  – PIT 8C  wraz z Wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć  we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

  O  szczegółowe informacje dotyczące korekty PIT proszę  zwracać się do właściwego  Urzędu Skarbowego.

XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – 28 marca 2018 r.

XXXIV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Wałbrzych 28.03.2018r.

XXXIV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Wałbrzych 28.03.2018r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm.)

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgowa radę.

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację , zasady i tryb działania organów izby;
 4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika i jego zastępców;
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 7. udziela absolutorium ustępującej radzie;
 8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby

30 stycznia 2018r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podjęła Uchwałę Nr 20/VII/2018 w sprawie zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie REGULAMINU OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( w pełnym brzmieniu na stronie internetowej w zakładce REGULAMINY)

§ 8. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:

 1. Prezydium okręgowego zjazdu składający się z przewodniczącego okręgowego zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
 2. komisji mandatowej, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
 3. komisji uchwał i wniosków;

Komisja Mandatowa w składzie:

Halina Ulanowska, Beata Kowalska

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła 83% ogółu delegatów, XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych był prawomocny.

Przewodnicząca Zjazdu Małgorzata Hrycak

Prezydium Zjazdu w składzie:

-Sekretarz Anna Brodzińska – Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz

– Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Ewa Kowalska, Luiza Nowaczyńska, Elżbieta Pieprz -Pankiewicz

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, po wysłuchaniu wszystkich głosów w dyskusji,

w drodze głosowania podjętych zostało:

– 8 Uchwał

UCHWAŁA NR 1/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

UCHWAŁA NR 2/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 4/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 5/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 6/XXXIV/VII/2018 w sprawie zmiany składu zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

UCHWAŁA NR 7/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA NR 8/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2018 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

5 Apeli – w pełnym brzmieniu zamieszczone w dalszej części sprawozdania.

Przedstawiciel Medyczny Firmy Smith &nephew – Pani Marta Sokalska-Kapica przeprowadziła wykład nt. opatrunków Smith &nephew znajdujących się na liście wyrobów medycznych i produktów leczniczych refundowanych.

DO POBRANIA:

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ ZDJĘĆ

Sprawy dot. POZ

poz

Korespondencja NRPiP do NFZ – w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego


Pismo Prezes NRPiP w sprawie wzoru „Skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej” 


Informacja dotycząca zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień
w podstawowej opiece zdrowotnej


Notatka ze spotkania Prezesa NFZ z przedstawicielami NRPiP z dnia 18 lipca 2016 r.


Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


Pismo NRPiP do Prezesa NFZ


Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych


Pikieta Pielęgniarek i Położnych POZ Warszawa 29.06.2016 r.


List w sprawie powołania zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej


Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Pismo do Prezesa NFZ 


 

Dołącz do grona czytelników MPiP

12

Magazyn Pielęgniarki i Położnej Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy
Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Co miesiąc

 • Najaktualniejsze wydarzenia
 • Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
 • Standardy i modele pielęgnowania
 • Materiały szkoleniowe
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
 • Porady prawne
 • Doniesienia ze świata

Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPIP znajduje się bazie Index Copernicus.

WNIOSEK 2016-2017

Poniżej zamieszczona jest informacja dotycząca  opiniowania sposobu  podziału środków  określonych w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  określenia  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informuje:  

aby uzyskać opinię dotyczącą  sposobu  podziału środków  określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1  oraz ust. 6 pkt 1 należy zwrócić  się z wnioskiem, zawierającym  informacje
w nim zawarte

– do biura  OIPiP w Wałbrzychu  ul. Chrobrego 1/10
lub
– przesłać elektronicznie na adres: oipipsekretariat@webmedia.com.pl 

Przewodnicząca ORPiP
(-)  Maria Pałeczka


Wniosek 2016 – 2017  | PDF |  DOC

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej