Kategoria: AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU ZGŁASZANIA DANYCH LICZBY ETATÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015,poz.1628), od 1.08.2018 roku możliwe jest przekazywanie poprzez Portal Świadczeniodawcy informacji dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych. Wnioski należy przekazać do DOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 sierpnia 2018roku.

Zakres przekazywanych poprzez Portal Świadczeniodawcy danych obejmuje wyłącznie liczbę etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wskazany w w/w rozporządzeniu termin na przekazanie wniosków jest terminem ostatecznym i wnioski złożone po 14 sierpnia 2018 roku nie będą przyjmowane. Przypominamy również, iż zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, „nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w ust 1, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Korekta zeznania podatkowego

W związku  z  Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 04 kwietnia 2018r.  członek OIPiP w Wałbrzychu  , który otrzymał  z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informację PIT 8C  z tytułu refundacji  kosztów kształcenia poniesionych przez pielęgniarkę, pielęgniarza,  położną  zgodnie z Regulaminem Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego może   złożyć korektę  swoich zeznań podatkowych za okres ostatnich 5 lat  – za lata 2013- 2017.  Możliwość  dokonania korekty jest   prawem , nie obowiązkiem.

Korektę za 2013 rok, należy  złożyć  przed upływem 5 lat –  do końca 2018r.  

Okręgowa Izb Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na WNIOSEK  członka  samorządu, w terminie nieprzekraczającym  10 dni roboczych od dnia przyjęcia wniosku, przygotuje korektę PIT 8C za rok wskazany na wniosku.

 Korektę zeznania podatkowego na formularzu właściwym ze względu na pierwotne zeznanie (PIT jaki został złożony do Urzędu Skarbowego) uwzględniający zmniejszenie kwoty przychodu w związku z „wyzerowaniem”  – PIT 8C  wraz z Wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć  we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

  O  szczegółowe informacje dotyczące korekty PIT proszę  zwracać się do właściwego  Urzędu Skarbowego.

XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – 28 marca 2018 r.

XXXIV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Wałbrzych 28.03.2018r.

XXXIV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Wałbrzych 28.03.2018r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm.)

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgowa radę.

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację , zasady i tryb działania organów izby;
 4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika i jego zastępców;
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 7. udziela absolutorium ustępującej radzie;
 8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby

30 stycznia 2018r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podjęła Uchwałę Nr 20/VII/2018 w sprawie zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie REGULAMINU OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( w pełnym brzmieniu na stronie internetowej w zakładce REGULAMINY)

§ 8. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:

 1. Prezydium okręgowego zjazdu składający się z przewodniczącego okręgowego zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
 2. komisji mandatowej, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
 3. komisji uchwał i wniosków;

Komisja Mandatowa w składzie:

Halina Ulanowska, Beata Kowalska

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła 83% ogółu delegatów, XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych był prawomocny.

Przewodnicząca Zjazdu Małgorzata Hrycak

Prezydium Zjazdu w składzie:

-Sekretarz Anna Brodzińska – Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz

– Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Ewa Kowalska, Luiza Nowaczyńska, Elżbieta Pieprz -Pankiewicz

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, po wysłuchaniu wszystkich głosów w dyskusji,

w drodze głosowania podjętych zostało:

– 8 Uchwał

UCHWAŁA NR 1/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

UCHWAŁA NR 2/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 4/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 5/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 6/XXXIV/VII/2018 w sprawie zmiany składu zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

UCHWAŁA NR 7/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA NR 8/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2018 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

5 Apeli – w pełnym brzmieniu zamieszczone w dalszej części sprawozdania.

Przedstawiciel Medyczny Firmy Smith &nephew – Pani Marta Sokalska-Kapica przeprowadziła wykład nt. opatrunków Smith &nephew znajdujących się na liście wyrobów medycznych i produktów leczniczych refundowanych.

DO POBRANIA:

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ ZDJĘĆ