UDZIELANIE ZAPOMÓG FINANSOWYCH

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 120/VII/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.


UCHWAŁA NR 120/VII/2017
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WAŁBRZYCHU
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: wpisu zmiany uchwały nr 49/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych ze środków OIPiP w Wałbrzychu zm. uch
Nr 108/VII/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r 
oraz zm. uch
Nr 19/VII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 31 pkt 5 w zw. z art. 4 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U Nr 174 poz.1038 ) uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu dokonuje wpisu zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały poprzez:

1. W Rozdziale I Zasady ogólne § 1 zastąpiono fundusz zapomogowy słowami “działalność samopomocowa” pkt 2 otrzymuje brzmienie: “Wysokość środków finansowych na działalność samopomocową na każdy rok kalendarzowy ujęta jest
w planie budżetu, zatwierdzona na mocy uchwały Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu.” pkt 3 dodano: “ Wysokość przyznanej zapomogi zatwierdzana jest na mocy uchwały.”

pkt. 4 otrzymuje brzmienie “ Jeżeli wniosek o zapomogę finansową nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, Prezydium ORPiP w Wałbrzychu:

  1. wzywa o uzupełnienie braków formalnych w formie pisemnej
    w terminie 7 dni (np. brak wymaganego dokumentu niezbędnego do podjęcia decyzji o wysokości przyznania zapomogi)

  2. podejmuje uchwałę o odmowie przyznania zapomogi, którą wraz z pismem przewodnim otrzymuje wnioskodawca.

pkt. 5. dodano słowa “Uchwała o odmowie przyznania zapomogi “ -wymaga uzasadnienia i pouczenia o trybie odwoławczym.

2. dodanie Rozdziału II Osoby uprawnione do korzystania
z pomocy finansowej o brzmieniu:
§ 1 pkt.1 Z pomocy finansowej mogą korzystać członkowie OIPiP w Wałbrzychu spełniający następujące warunki:
a) są wpisani do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu, minimum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku regularnie i nieprzerwanie, co miesiąc opłacają składki członkowskie
b) dokonali aktualizacji danych osobowych w rejestrze pielęgniarek lub rejestrze położnych
3.Rozdział II zastąpiono Rozdziałem III Warunki i zasady udzielania zapomogi losowej.
4. Rozdział IV Zasady szczegółowe § 1 Niepodjęcie przez wnioskodawcę zapomogi w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej przyznaniu powoduje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o jej przyznaniu. Dodano słowa Informację w przedmiotowej sprawie wnioskodawca otrzymuje na piśmie.

§ 2

Regulamin Udzielania Zapomóg Finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do spraw wszczętych, a nie zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem przed dniem wejścia niniejszej uchwały stosuje się przepisy nowe.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Sekretarz ORPiP                                                                  Przewodnicząca ORPiP

(-)Małgorzata Hrycak                                                             (-)Maria Pałeczka

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu