Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz.1039)

Art. 26. 1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić  o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek
i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r.  sygn. IIIZS1/2007
po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym Sąd orzekł, że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, określając obowiązek odbycia przeszkolenia po przerwie
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej trwającej dłużej niż 5 lat , zobowiązany jest uwzględnić fakt ukończenia wyższych studiów zawodowych przez pielęgniarkę/położną
w okresie przerwy i przed złożeniem wniosku o ponowne dopuszczenie do wykonywania zawodu.
Orzekł, że sama istota wyższych studiów zawodowych, przesądza o ich przewadze nad przeszkoleniem w zakresie odtwarzania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla należytego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Należy jednak wziąć pod uwagę zapis, że dopiero fakt ukończenia wyższych studiów zawodowych dopuszcza do wykonywania zawodu bez odbywania przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.