WNIOSEK 2016-2017

Poniżej zamieszczona jest informacja dotycząca  opiniowania sposobu  podziału środków  określonych w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  określenia  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informuje:  

aby uzyskać opinię dotyczącą  sposobu  podziału środków  określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1  oraz ust. 6 pkt 1 należy zwrócić  się z wnioskiem, zawierającym  informacje
w nim zawarte

– do biura  OIPiP w Wałbrzychu  ul. Chrobrego 1/10
lub
– przesłać elektronicznie na adres: oipipsekretariat@webmedia.com.pl 

Przewodnicząca ORPiP
(-)  Maria Pałeczka


Wniosek 2016 – 2017  | PDF |  DOC

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej