Wniosek 2018-2019

Uchwała Nr 234/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 marca 2017 r.


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informuje:  

aby uzyskać opinię dotyczącą  sposobu  podziału środków  określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
14 października 2015 zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2 oraz
ust. 6 pkt 2 
należy zwrócić  się z wnioskiem, zawierającym  informacje w nim zawarte 
– do biura  OIPiP w Wałbrzychu  ul. Chrobrego 1/10
lub
– przesłać elektronicznie na adres: oipipsekretariat@webmedia.com.pl 

Przewodnicząca ORPiP
(-)  Maria Pałeczka

Wniosek 2018/2019  | PDFDOC


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej