Wszystkie wpisy, których autorem jest OIPiP

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE

realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych:

 • opieka długoterminowa
 • paliatywna opieka domowa
 • opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych
 • pielęgniarskie podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach

 

OIPiP w Wałbrzychu od poniedziałku – 30.03.2020 r. w siedzibie Izby  rozpocznie dystrybucję środków dezynfekcyjnych  i  ochrony osobistej( rękawiczki) otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia.

Ze względu na niewielką ilość otrzymanych środków, proszę  o kontakt tel.  – 74 84 25 605 od godz. 10:00-14:00  celem ustalenia odbioru.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie MZ przekaże kolejne ilości.

(-) Maria Pałeczka

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Apel Pielęgniarek i Położnych

Apel Pielęgniarek i Położnych – Apelujemy do społeczeństwa w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Nie ukrywaj informacji o kontaktach z osobami z zagranicy! W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

 • zadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590
 • skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

Ważne komunikaty

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Komunikat MZ w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowiska, komunikaty Konsultantów Krajowych

Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii , Prezesa PTPIG, PTN dotyczące porodu w wyznaczonym oddziale w przypadku potwierdzenia zakażenia kobiety ciężarnej wirusem  covid-19

Apele

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej.

Apel Pielęgniarek i Położnych

Apel zawodów medycznych do rządu polskiego

Apel do pacjentów

Apel do środowiska lekarskiego

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r.: 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r.: 

“Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.”
 

 

Koleżanki i Koledzy Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne

Informuję, że praca biura w OIPiP w Wałbrzychu nie uległa zmianie. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30- 15:30. Wszelkie informacje dotyczące refundacji kosztów kształcenia, pomocy prawnej i innej udzielane będą na bieżąco.

kontakt: e-mail
sekretariat@oipip.walbrzych.pl tel. 74 84 25 605

Sytuacja epidemiczna w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARSCoV-2 jest bardzo dynamiczna. Realizacja opieki pielęgniarskiej w sytuacji tak olbrzymiego ryzyka epidemiologicznego wymaga od pielęgniarek pielęgniarzy, położnych ogromnej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i bezpieczeństwa własnego.

W związku z powyższym apelujemy do pracodawców i decydentów o zapewnienie pracownikom medycznym bezpiecznych warunków pracy, w tym odpowiedniej do sytuacji odzieży ochronnej.

Koleżankom i Kolegom – Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym oraz Wszystkim, którzy wykonują inne zawody medyczne składamy gorące podziękowania za wyjątkowo trudną, odpowiedzialną pracę, z narażaniem własnego zdrowia ratując życie i zdrowie pacjentom.

Maria Pałeczka
Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzychu

 
 
 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu
z pacjentem i zachodzi pewność, że świadczenia zostaną udzielone z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:

 1. na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;

 2. jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np. internetu, sms, telefonu;

 3. obecnie nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :

Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie
z którym:

Pielęgniarka jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego i położniczego

Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Komunikat MZ w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia środki ochronne tj: płyny dezynfekujące, maseczki, odzież ochronna.

Z powyższych środków mogą korzystać również pielęgniarki opieki długoterminowej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej udzielające świadczeń w ramach indywidualnej albo grupowej praktyki, poprzez udanie się do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Ważne! Dla pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej dotyczy środków ochronnych

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację, iż do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przekazane zostały środki ochronne (płyny dezynfekujące, maseczki, odzież ochronna).

Pielęgniarki i położne mogą zgłaszać się w tym celu do Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Urzędach Wojewódzkich.

Problemy związane z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej prosimy zgłaszać na adres: koronawirus@nipip.pl

Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Urzędach Wojewódzkich.

Dolnośląskiego

bz@duw.pl
tel.:  71 340 66 99
faks: 71 340 69 66

Numer informacyjno-koordynacyjny na potrzeby zarządzania kryzysowego
tel: 987

 

Ministerstwo zdrowia zbiera oferty na zakup produktów wykorzystywanych podczas zwalczania covid-19

18 Mar, 2020 

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 ukazała się informacja dotycząca składania  ofert na zakup produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19, które należy składać na adres poczty elektronicznej oferty@mz.gov.pl.

Komunikaty NFZ

 1. Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
 2. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe; w warunkach domowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
 5. Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

15 lutego – Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 15 lutego obchodzimy

Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko, środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych nadal miało możliwość kształcenia się w ramach odrębnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

W roku 200-lecia narodzin Twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, hasłem naszego święta jest: ,,Kunszt pielęgniarstwa operacyjnego”. Kunszt to umiejętność wykonywania czegoś doprowadzone do perfekcji. Praca pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych to nieustanne dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pacjentom, to dążenie do bezbłędnego wykonywania naszych obowiązków, to również konieczność ciągłej nauki.

Niech więc nie zabraknie nam wytrwałości w dążeniu do perfekcji, czego Wam, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy i sobie życzę.

W imieniu Zarządu i własnym
Joanna Borzęcka
Prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

II Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna w POZ „Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”

II Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna w POZ
„Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”

 27 marca 2020 r., Warszawa

OPIS SZKOLENIA:

 • „Opieka koordynowana” – mgr Sławomir Jagieła, MBA – Prorektor ds. Interesariuszy Zewnętrznych. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Dyrektor Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.
 • „Wpływ procesu akredytacji POZ na opiekę pielęgniarską i funkcjonowanie podmiotu” – Dariusz Chmielewski, MBA – Prezes Zarządu D&G Consulting Sp. z o.o. Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20 letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce resortu zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) oraz firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Kierownik projektów dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia
 • „Wszystko o receptach” – Jerzy Krukowski, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, kierownik kursów Wywiad i badanie fizykalne oraz Ordynowanie leków i wypisywanie recept oraz wieloletni praktyk, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa
 • „Jak rozmawiać o szczepieniach” – dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
 • „Radzenie sobie z przemocą, Sytuacje kryzysowe” – Kornela Oblińska, inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym. Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
 • „Radzenie sobie z przemocą, Postawy i podstawy prawne” – Katarzyna Kowalska, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
 • „Komunikacja z trudnym pacjentem” – Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia
 • „Elektroniczna dokumentacja medyczna” – dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego
 • Prowadzenie dokumentacji elektronicznej – kilka przykładów, dzielenie się doświadczeniami

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Centrum Konferencyjne PIAP al. Jerozolimskie 202

CENA SZKOLENIA: 380 zł/os.

ZAPEWNIAMY: udział, materiały, przerwy kawowe

WIĘCEJ INFORMACJI – TUTAJ