Archiwum kategorii: AKTUALNOŚCI

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE

realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych:

 • opieka długoterminowa
 • paliatywna opieka domowa
 • opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych
 • pielęgniarskie podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach

 

OIPiP w Wałbrzychu od poniedziałku – 30.03.2020 r. w siedzibie Izby  rozpocznie dystrybucję środków dezynfekcyjnych  i  ochrony osobistej( rękawiczki) otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia.

Ze względu na niewielką ilość otrzymanych środków, proszę  o kontakt tel.  – 74 84 25 605 od godz. 10:00-14:00  celem ustalenia odbioru.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie MZ przekaże kolejne ilości.

(-) Maria Pałeczka

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Apel Pielęgniarek i Położnych

Apel Pielęgniarek i Położnych – Apelujemy do społeczeństwa w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Nie ukrywaj informacji o kontaktach z osobami z zagranicy! W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

 • zadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590
 • skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r.: 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r.: 

“Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.”
 

 

Koleżanki i Koledzy Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne

Informuję, że praca biura w OIPiP w Wałbrzychu nie uległa zmianie. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30- 15:30. Wszelkie informacje dotyczące refundacji kosztów kształcenia, pomocy prawnej i innej udzielane będą na bieżąco.

kontakt: e-mail
sekretariat@oipip.walbrzych.pl tel. 74 84 25 605

Sytuacja epidemiczna w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARSCoV-2 jest bardzo dynamiczna. Realizacja opieki pielęgniarskiej w sytuacji tak olbrzymiego ryzyka epidemiologicznego wymaga od pielęgniarek pielęgniarzy, położnych ogromnej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i bezpieczeństwa własnego.

W związku z powyższym apelujemy do pracodawców i decydentów o zapewnienie pracownikom medycznym bezpiecznych warunków pracy, w tym odpowiedniej do sytuacji odzieży ochronnej.

Koleżankom i Kolegom – Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym oraz Wszystkim, którzy wykonują inne zawody medyczne składamy gorące podziękowania za wyjątkowo trudną, odpowiedzialną pracę, z narażaniem własnego zdrowia ratując życie i zdrowie pacjentom.

Maria Pałeczka
Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzychu

 
 
 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu
z pacjentem i zachodzi pewność, że świadczenia zostaną udzielone z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:

 1. na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;

 2. jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np. internetu, sms, telefonu;

 3. obecnie nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :

Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie
z którym:

Pielęgniarka jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego i położniczego

Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Komunikat MZ w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia środki ochronne tj: płyny dezynfekujące, maseczki, odzież ochronna.

Z powyższych środków mogą korzystać również pielęgniarki opieki długoterminowej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej udzielające świadczeń w ramach indywidualnej albo grupowej praktyki, poprzez udanie się do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

15 lutego – Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 15 lutego obchodzimy

Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko, środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych nadal miało możliwość kształcenia się w ramach odrębnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

W roku 200-lecia narodzin Twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, hasłem naszego święta jest: ,,Kunszt pielęgniarstwa operacyjnego”. Kunszt to umiejętność wykonywania czegoś doprowadzone do perfekcji. Praca pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych to nieustanne dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pacjentom, to dążenie do bezbłędnego wykonywania naszych obowiązków, to również konieczność ciągłej nauki.

Niech więc nie zabraknie nam wytrwałości w dążeniu do perfekcji, czego Wam, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy i sobie życzę.

W imieniu Zarządu i własnym
Joanna Borzęcka
Prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Koleżanko, Kolego – przeczytaj, to ważne!

 Zapytaj swojego pracodawcę, posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czy zgłosił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, według stanu na dzień 1 lipca 2019 roku liczbę etatów /równoważnika etatu pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 19 ust.1pkt 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położne.

Art. 19.1 Pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód :

 1. w ramach umowy o pracę
 2. w ramach stosunku służbowego
 3. na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jest to warunek otrzymania środków na wzrost wynagrodzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681 ).

XXXV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

XXXV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Wałbrzych 27.03.2019r.

XXXV Zjazd

Ustawa  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

(Dz.U. z 2018r. poz. 916)

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

29 stycznia 2019r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podjęła Uchwałę Nr 16/VII/2019 w sprawie zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

 

Na podstawie REGULAMINU OKRĘGOWEGO  ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

§ 8. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:

 1. Prezydium okręgowego zjazdu składający się z przewodniczącego okręgowego zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
 2. komisji mandatowej, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
 3. komisji uchwał i wniosków;

 

Komisja Mandatowa w składzie:

Halina Ulanowska, Anna Sorota

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła  76 % ogółu delegatów, XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych   był prawomocny.

Przewodnicząca Zjazdu  – Małgorzata Hrycak

Prezydium  Zjazdu w składzie:

-Sekretarz  Anna Brodzińska –

-Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz

– Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Ewa Kowalska,  Elżbieta Pieprz -Pankiewicz

 

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;

 

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, w drodze głosowania podjętych zostało 8 Uchwał:

 • UCHWAŁA NR 1/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
 • UCHWAŁA NR 2/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 3/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 4/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 5/XXXV/VII/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
  za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 6/XXXV/VII/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR 7/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2019 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

 

 • APEL  w sprawie  zmiany treści przepisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

 DO POBRANIA:

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ ZDJĘĆ

Kobiety Medycyny 2019

 Warszawa, 08 marca 2019 r.

Informacja prasowa

 

 

 

KOBIETY MEDYCYNY 2019“

Już po raz szósty ruszył Plebiscyt KOBIETY MEDYCYNY.

Zaczęło się! Wybieramy wyjątkowe kobiety związane z medycyną i ochroną zdrowia, które w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej robią rzeczy nadzwyczajne, godne rozpropagowania i naśladowania, coś co sprawia, że zasługują na wyróżnienie. I na to, żeby je docenić.

To już szósta edycja Plebiscytu. Przez ten czas udało nam się poznać, wiele naprawdę fantastycznych kobiet. Ambitnych. Przebojowych. Ciekawych. Czasem na pozór zwyczajnych, które przy bliższym poznaniu okazywały się prawdziwymi bohaterkami. Poznajcie tegoroczne kandydatki i pokażcie im, że to co robią liczy się, że my to widzimy, że trzymamy kciuki i podziwiamy!

Organizatorem plebiscytu jest redakcja serwisu internetowego„Kobiety i Medycyna“ – kobietyimedycyna.pl oraz „Portale Medyczne“ – portalemedyczne.pl , a partnerem Plebiscytu, podobnie jak w roku ubiegłym jest Fundacja „Porozumienie bez barier“.

W tym roku na liście pojawiły się nowe Panie – wszystkie niezwykłe i wyjątkowe – które działając na rzecz rozwoju medycyny i poprawy warunków leczenia ludzi w Polsce dokonują rzeczy dla innych niemożliwych. Wyróżniają się przy tym niezwykłą osobowością i empatią. Są charyzmatyczne, pomysłowe i potrafią dążyć do celu. Pokażmy im, że warto!

Zagłosować można wchodząc na stronę :
https://kobietyimedycyna.pl/kobiety-medycyny-2019/

Tam znajdziecie sylwetki wszystkich kandydatek do tytułu KOBIETA MEDYCYNY 2019 oraz więcej informacji na temat konkursu.

Zachęcamy też do zaglądania na nasz fanpage na facebooku: www.facebook.com/kobietymedycyny.

Wynik głosowania poznamy w dniu zakończenia plebiscytu 15 kwietnia, zaś w maju odbędzie się uroczysta Gala, podczas której uhonorujemy laureatki plebiscytu.

Zapraszamy do głosowania!

KOMUNIKAT skierowany do Pielęgniarek i Położnych

KOMUNIKAT

skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informuję, że do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, której są Państwo członkiem należy przekazać na piśmie, najpóźniej do dnia 08.02.2019r. informacje dotyczące:

– daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa

– czy posiada Pani/Pan wygenerowaną przez organizatora Elektroniczną Kartę Kształcenia(EKK) w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej

Powyższe informacje można przekazać elektronicznie na adres:

sekretariat@oipip.walbrzych.pl

Przekazane informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

Czytaj dalej:

PISMO NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – tutaj

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH – tutaj

Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzych
Maria Pałeczka

Ankieta – Ogólnopolskie badanie: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”. Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Ankieta jest dostępna pod adresem:

www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie

Organizatorem badania jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Patronat nad badaniem objęli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Na odpowiedzi czekamy do 16 grudnia.

Zranienia i zakłucia – jak doskonale wiemy – to codzienność naszej pracy. Każdego dnia tysiące pielęgniarek oraz całego personelu medycznego narażonych jest na ekspozycję zawodową. W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona skaleczeń z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przypadków jest około 37 tysięcy rocznie. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć.

Te dane są zatrważające i bardzo niepokojące. Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłuć i zranień wśród przedstawicieli Naszej grupy zawodowej. Chcemy sprawdzić, czy poszczególne rekomendacje i zalecenia są wdrażane na poziomie placówek medycznych, a także czy dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań jest zapewniony każdemu przedstawicielowi naszego zawodu.

W razie pytań prosimy o kontakt: Dominika Dyjak, dominika.dyjak@procontent.pl, tel. 531 844 325

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU ZGŁASZANIA DANYCH LICZBY ETATÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015,poz.1628), od 1.08.2018 roku możliwe jest przekazywanie poprzez Portal Świadczeniodawcy informacji dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych. Wnioski należy przekazać do DOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 sierpnia 2018roku.

Zakres przekazywanych poprzez Portal Świadczeniodawcy danych obejmuje wyłącznie liczbę etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wskazany w w/w rozporządzeniu termin na przekazanie wniosków jest terminem ostatecznym i wnioski złożone po 14 sierpnia 2018 roku nie będą przyjmowane. Przypominamy również, iż zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, „nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w ust 1, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej